โปรโมชั่น รากฟันเทียม

รากเทียม

รากฟันเทียมเพื่อคนไทย

รากฟันเทียมราคาปรกติ 40,000 บาท  พิเศษเหลือ 29,000 บาท

แบ่งชำระได้ 2 งวด

สอบถามเกี่ยวกับการรักษา