ทพ. วรวีร์ เหล่าวรวิทย์

ทันตแพทย์ด้าน: รากฟันเทียม

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพ