ทพ.วิเวก มานตาลา

ทันตแพทย์ด้าน: รากฟันเทียม และ ศัลยกรรมช่องปาก

ประวัติการทำงาน
  • 2552  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2557 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล สาขาเอก ศัลยกรรมรากเทียม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2559 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน E-Line Orthodontics
  • 2560 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม All-on-Four clinical residency training, Malo clinic, กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
  • 2562 ประกาศนียบัตรการอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน “KIS course” Alignersity
  • 2562 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม High-skilled Zygoma implant clinical residency training, Malo clinic, กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส