ทพ.ธนิต เกียรติปานอภิกุล

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตเเพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษา

  • Bachelor Degree ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery , Srinakarinwirot University 2002)
  • Certificate เฉพาะทาง
  • Master Degree ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Master of Sciences in Prosthodontics, Chulalongkorn University 2005
  • Specific Training :2011: ITI Certificate master course in Esthetic Implant Dentistry, University of Berne, Switzerland
  • Thai prosthodontic association
  • International Team of Implantology (ITI)
ทพ.ธนิต เกียรติปานอภิกุล