ทพ.ธนากร สมานไทย

ประวัติการศึกษา

  • คณะทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล (DDS.)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่