ทพ.ธนพงษ์ พูลสวัสดิ์

ประวัติการทำงาน

  • ทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด สุราษฎร์ธานี นราธิวาส พังงา ลำปาง
  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรช
  • คลินิกเอกชน ในกรุงเทพ

การศึกษา

  • 2559 Grad.Dip.in Cli.Sc. Prosthodontics Chulalongkorn University
  • 2552 ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2009 D.D.S. Second Class Honors Chiang Mai University
  • 2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าอบรมคอร์สพิเศษ

  • 2017 Dental Implant Training Program Osstem AIC Bangkok, Thailand
  • 2017 Digital Smile Design (DSD) membership