ทพ.ธนกฤต อึ้งจิตรไพศาล

ทันตแพทย์ด้าน: รากฟันเทียม และ ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์

ประวัติการศึกษา
  • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศณีย์ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียใหม่