ทพ.ธนกฤต อึ้งจิตรไพศาล

ประวัติการศึกษา

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553
 • ประกาศณีย์ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียใหม่
 • ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์

การเข้าอบรมคอร์สพิเศษต่าง

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาปริทันติวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มธ.
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม (Implant training course @ osaka dental university)
 • การผ่าตัดรากเทียมขั้นสูง (Advance Implant course (dentium thailand))

ประวัติการทำงาน

 • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai public health organization)
 • คลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

เป็นสมาชิกสมาคม หรือชมรม หรือองค์กรการศึกษาวิจัยใดๆ

 • สมาชิกสมาคมทันตแพทย์
 • สมาชิกทันตแพทย์