ทพญ.วรณิการ์ ศุภลักษณ์วัจนะ

ประวัติการศึกษา

  • หลักสูตรฝึกอบรมประกาศนียบัตรทางทันตกรรมจัดฟัน
  • ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังปริญญา (การเข้าอบรมคอร์สพิเศษต่างๆ)

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

  • รับราชการ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 2 ปี
  • คลินิกเอกชน จังหวัดกรุงเทพฯ 2 ปี
  • Invislign ระดับ Platinum

เป็นสมาชิกสมาคม หรือชมรม หรือองค์กรการศึกษาวิจัยใดๆ

  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์