ทพญ.วรณิการ์ ศุภลักษณ์วัจนะ

ทันตแพทย์ด้าน: รากฟันเทียม และ จัดฟัน

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรฝึกอบรมประกาศนียบัตรทางทันตกรรมจัดฟัน
  • Invisalign ระดับ Platinum