ทพ. กานต์ เลาห์วีระพานิช

วัน เวลาและสถานที่การทำงาน

  • คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมรากเทียม) (หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา)

การเข้าอบรมคอร์สพิเศษต่าง

  • Certified CEREC USER, DENTSPLY SIRONA
  • Certified CODIAGNOSTIX TRAINER, DENTAL WINGS
ทพ