ทพ.

วัน เวลาและสถานที่การทำงาน

  • คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล The doctor of dental surgery, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • ทันตกรรมรากเทียม ม. มหิดล Master of Science in Implant dentistry, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College(IMC), Germany

ปริญญา

  • ปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  • ปริญญาโท คณะทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
ทพ