ทพญ. ปวีณา เดือนแจ่ม

วัน เวลาและสถานที่การทำงาน

  • คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ

ประวัติการศึกษา

  • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
  • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาทัตกรรมประดิษฐ์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญา

  • ปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  • ปริญญาโท คณะทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
ทพญ. ปวีณา เดือนแจ่ม